domingo, 20 de febrero de 2011

A fame no mundo

Parece mentira que a día de hoxe non sexamos capaces de garantir que todos os habitantes do planeta poidan contar cos alimentos necesarios para o seu benestar. Porén, en torno ó tema da alimentación atopamos numerosos problemas e mesmo contradiccións.

Por unha banda atopamonos co feito de que as colleitas son aritméticamente suficientes pero o fenómeno da fame sigue vixente. Isto débese a que se está levando a cabo un proceso de compra masiva de terras noutros países coa fin, na meirande parte, de adicar eses cultivos á producción de combustibles alternativos. Este proceso non pode menos que recordarnos varios procesos ocorridos ó longo da historia xa que non deixa de ser un novo proceso de colonización, que podemos pór en relación tamén coa deslocalización da industrias
(fábricas levadas ós países do terceiro mundo) que agora se dá tamén na producción de alimentos.

Podedes atopar máis información sobre este tema na seguinte ligazón: http://cooperacion.aupex.org/redlocalsolidaria/index.php?option=com_content&task=view&id=178&Itemid=1 

Neste enlace atopamos un articulo que fai un repaso historico dende a prehistoria e Guatemala para demostrar os estragos que causan no medio ambiente o colonialismo e neocolonialismo:
http://www.rlc.fao.org/iniciativa/cursos/Curso%202004/darlos1.pdf

Este proceso leva consigo outro problema, están grandes extensiós de terra mercadas por grandes multinacionais serán explotadas de maneira intensiva causando una grande porcentaxe de excedente rural, o mesmo que ocorreu en Europa durante a revolucción agraria a finais do s. XVIII e neste caso non hai unha industria incipiente que poida acoller tal cantidade de traballadores.

E por suposto non debemos olvidar os problemas que presenta a intensificación na producción de alimentos de alimentos que xa se fixeron patentes en Europa coa enfermidade das vacas tolas ou a gripe porcina así como os problemas ecolóxicos que pode producir un uso masivo de fertilizantes, a necesidade de grandes cantidades de auga para regadío...

É certo que na actualidade se poden producir alimentos en masa, sen necesidade de terra nalgúns casos... pero son eses alimentos saudables ou non?
Aquí podedes atopar máis información sobre os chamados OMG (organismos xeneticamente modificados):http://www.ciepac.org/boletines/chiapasaldia.php?id=235Fronte a esta tendencia intensificadora quedan algunha empresas que optan por un método de producción máis tradicional, o que supón unha menor productividade. Deste xeito dotan ó mercado de produtos máis caros pero de maior calidade, cousa que hoxe comeza a ser tida en conta. Temos a este respecto exemplos como o cerdo ibérico en Extremadura, ou mesmo o aceite de Quiroga ( Lugo).

Atopamonos pois nun momento que obriga a reflexionar sobre a distribución e as causas da fame no mundo e mesmo da calidade da maioría do sproductos que consumimos.